close_btn
로그인, 회원가입후 더 많은 혜택을 누리세요 로그인 회원가입 닫기

IP 전송장비(ESU-110T)

관리자 2016.04.28 14:02 조회 수 : 173897

               최장 2km 까지 영상을 실어 보낼수 있고 어떤 선이든 2가닥만 있으면  송/수신이 가능한 이더넷 전송 장비 입니다

poemain.jpg


poe2.jpg


poe3.jpg


poe4.jpg


poe5.jpg


poe6.jpg


poe7.jpg


poe8.jpg


poe9.jpg


poe10.jpg